تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 14:13
کد خبر : 660147
سرویس خبری : سایر محتوای ورزشی
 

مسابقه دارت برگزارشد

مسابقه دارت برگزارشد

مسابقه دارت درپایگاه اولیا برگزارشد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج اولیاء (ع)  حوزه 210 شفیع  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ،مسابقه دارت درتاریخ 96/11/18در حلقه نوجوان،جوان ومیانسال برگزارشدسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ