تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 12:50
کد خبر : 695702
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

افطاری برگزارشد

افطاری برگزارشد

کارمشترک افطاری باواحدهای خواهران وبرادران بسیج ومسجددرنیمه رمضان برگزارشد

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ