پایگاه مقاومت بسیج خامس آل عبا
 
شنبه 03 فروردين 1398 -

رای به سایت :
137
محبوب

جانبازشهید عباسعلی عابدی

تاریخ شهادت:  1385-11-12
محل شهادت:  تهران

جانبازشهید عباسعلی عابدی، متولد هزاروسیصدوچهل وهفت، درسن بیست سالگی در منطقه فاو مجروح شد.

وبعد از هجده سال تحمل رنج دردوازدهم بهمن ماه هزاروسیصدوهشتادوپنج به درجه رفیع شهادت نايل آمد.