پایگاه مقاومت بسیج خامس آل عبا
 
سه شنبه 01 اسفند 1396 -

رای به سایت :
136
محبوب
معرفی پایگاه : خامس ال عبا(ع)

توضيحات:  پایگاه مقاومت خواهران واقع در مسجد خامس ال عبا(ع)، درسال ١٣٨٦ ، دراین مسجد مستقر شده است.
<p> پایگاه مقاومت خواهران واقع در مسجد خامس ال عبا(ع)، درسال ١٣٨٦، دراین مسجد مستقر شده است.</p> <p> محیط تقریبی این مکان چهل وپنج متر مربع است.</p>